Dayton Hamvention 1992: K5MB, Romeo 3W3RR, KY5I

Courtesy of K5MB