W4MYA PHOTO

Chinese Restaurant: K3ZO, W2YE, K2PLF, W3KHZ