DX DINNER

Back: JA3USA, VK3TZ, VK3FY, K3LP, WB6CBU
Front: VK3GK, W9WNV, VK3FN

Photo courtesy of VK3FY