KE0BDK, CLAYTON, WX4TVJ, KM4IPF, KE0BDJ, MARIE, KE0BDI, N0AIB