CONTEST DINNER

K8AAV, K3LR, W3CDG, K8MNJ, W5OV, K8GT, K8KSU, K8IV