VK9MM 1993 Mellish Reef

QSL K8CX Collection
V73C Photo, Courtesy of WW1V
Tnx W5KNE