XE1PJ 1960 Mexico

Also XE1PAJ, PA0XQ, XU8XQ, PK4XQ

Front courtesy of KC4VU
Reverse from the estate of W9WOD / W2TKG