W9RCQ 1938 Saint Louis, Illinois

Courtesy of K8MFO