K8YAV 1963 Detroit, Michigan

Operator: Jack Raccosta

Courtesy of K8KQV, K6KQV