K3PFV 1965 Sharon, PA

Operator: Tom Brenneis, Sr.

QSL courtesy K8CX
Photo courtesy W8CXO