W3KWO 1946 Sharon, Pennsylvania

Courtesy of W8CXO & K3LR