W8QHS 1930 Sharon, Pennsylvania

Courtesy of W8CXO