eu5EY 1931 Ukraine

Operator: Anatolij Gortikov
Before 1931 SWL RK-1862
1931 - 1932 eu5EY
1933 - 1941 U5AK
After WW II - UT5CC

SSA QSL Archives
Tnx SM6JSM
Info courtesy of UY5XE