VQ9HB/D 1966 Desroches Island

Operator: V.C. Harvey Brain

Courtesy of G4UZN